Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1: Leveringstermijnen

1

Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

2

Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1

De overeenkomst met Opdrachtnemer komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

2

Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging/engagement letter (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3

De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekkingvan de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3: Prijs en betaling

1

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

2

Facturen worden per e-mail aan Opdrachtgever verzonden.

3

Betaling van de prijs aan Opdrachtnemer dient te geschieden binnen de termijn (zoals vermeld op de factuur) na de factuurdatum zonder beroep op verrekening door de Opdrachtgever.

4

Indien de Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling het recht hem een rente inclusief boete in rekening te brengen. Deze rente inclusief boete is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 5%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende buitengerechtelijke kosten, overeenkomstig het incassotarief zoals laatstelijk vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan voormeld incassotarief, zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.

5

Indien door een Opdrachtgever in enig samenwerkingsverband overeenkomsten worden gesloten met Opdrachtnemer dan is (zijn) naast de Opdrachtgever de overige(n), betrokken bij die samenwerking, hoofdelijk aansprakelijk.

6

Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen. Indien de Opdrachtgever hiertoe in gebreke blijft mag Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en terughaalrecht

1

Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van de algehele voldoening van hetgeen Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen heeft, rente en kosten daaronder begrepen.

2

Indien er aanwijzingen zijn dat de Opdrachtgever niet zal betalen, is Opdrachtnemer gerechtigd terstond de geleverde zaken op kosten van de Opdrachtgever terug te halen.

3

Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 5: Geheimhouding

1

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde alle van de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden.

2

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

3

Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

Artikel 6: Rechten van Opdrachtnemer en Opdrachtgever

1

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen die door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2

De Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer bevat. De Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

3

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

4

Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

5

Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Opdrachtnemer zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Opdrachtnemer overlaat en hierbij alle medewerking verleent.

Artikel 7: Beëindiging

1

De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij.

2

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3

In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan Opdrachtnemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem- al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1

Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.

2

De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden. b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden. c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4

Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

5

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

6

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade uiterlijk binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te kennen Opdrachtnemer daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.

7

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 9: Netwerk en internetgebruik

1

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren, of gebruik maken van elkaars netwerkfaciliteiten. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail en netwerk risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail of netwerk. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 10: Rechtsverwerking

1

De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering danwel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever terzake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt cq. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 11: Wijzigingsbevoegdheid

1

Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de wijzigingen schriftelijk bekendmaken. Zij treden 30 dagen na deze bekendmaking inwerking of op een latere datum, indien dat in de bekendmaking is vermeld. Indien de Opdrachtgever de wijziging van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 12: Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1

Op gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

GEBRUIKSRECHTEN VAN PROGRAMMATUUR

De in artikel 13 tot en met 16 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, met uitzondering van programmatuur die geheel in opdracht en ten behoeve van de Opdrachtgever is ontwikkeld. Onder programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 13: Gebruiksrecht, duur

1

Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van programmatuur, voor bepaalde tijd tegen een overeengekomen periodieke gebruiksvergoeding of voor onbepaalde tijd tegen een eenmalige gebruiksvergoeding. Het gebruiksrecht wordt in alle gevallen minimaal aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op de datum van het ter beschikking stellen van de software, en wordt na dat jaar of na de overeengekomen bepaalde tijd telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van een (verlengde) periode aan de wederpartij schriftelijk te kennen geeft geen verlenging te wensen.

2

De programmatuur mag door de Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van Opdrachtgever, waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.

3

Tenzij Opdrachtnemer afwijkende bepalingen stelt, is de Opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. Deze kopieën zullen door de Opdrachtgever alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden oorspronkelijke materiaal.

4

Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de Opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.

5

Het gebruiksrecht kan alleen worden verleend over het geheel van alle Opdrachtnemerprogrammatuur, incl. modules en niet op onderdelen daarvan.

Artikel 14: Garantie

1

Gedurende een periode van drie maanden na levering zal Opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken kosteloos herstellen, indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.

2

Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Opdrachtnemer kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de Opdrachtgever of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie vervalt indien de programmatuur door anderen dan Opdrachtnemer is gewijzigd.

Artikel 15: Onderhoud/helpdesk/ondersteuning

1

Indien Opdrachtnemer bij het verlenen van het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 13 heeft aangegeven, dat aan het gebruiksrecht een overeenkomst voor onderhoud/ helpdesk/ondersteuning is gekoppeld , zal Opdrachtnemer op grond daarvan aan respectievelijk bij het computerprogramma onderhoud/helpdesk/ondersteuning verrichten. Deze onderhoudsovereenkomst geldt voor alle door de Opdrachtgever gebruikte programmatuur(modules) gezamenlijk, gaat in op dezelfde datum als het gebruiksrecht en wordt aangegaan voor de duur daarvan. Om te kunnen bewerkstelligen dat de software nu en in de toekomst zoveel mogelijk voldoet en blijft voldoen aan de wettelijke eisen, is opzegging van de onderhoudsovereenkomst niet mogelijk zonder gelijktijdige opzegging van het gebruiksrecht volgens de bepalingen van artikel 13. De van toepassing zijnde onderhoudsvergoeding wordt door Opdrachtnemer jaarlijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en kan door haar worden aangepast aan de loon-, prijs-, en marktontwikkelingen. Indien de Opdrachtgever niet met een prijsaanpassing instemt, heeft hij gedurende een maand nadat hij van de prijsaanpassing op de hoogte is gebracht het recht het gebruiksrecht (en daarmee de onderhoudsovereenkomst) op te zeggen door middel van een schriftelijk opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien Opdrachtnemer gedurende deze opzegtermijn de prijsaanpassing ongedaan maakt, vervalt de opzegging.

2

Indien voor de programmatuur sprake is van een onderhoudsovereenkomst zal de Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Opdrachtnemer in de programmatuur geconstateerde gebreken aan Opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal Opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de bij Opdrachtnemer gebruikelijke wijze ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.

3

Opdrachtnemer kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van Opdrachtgever of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Opdrachtnemer is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.

4

Indien er sprake is van een onderhoudsovereenkomst, zal Opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Opdrachtnemer niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Opdrachtnemer (bij voorbeeld bij aanvullende modules) een vergoeding vragen.

Artikel 16: Programmatuur van toeleverancier

1

Indien een toeleverancier van Opdrachtnemer het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 16 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de toeleveranciers van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

VERKOOP VAN APPARATUUR

De in de artikelen 17 tot en met 19 opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien Opdrachtnemer apparatuur aan de Opdrachtgever verkoopt.

Artikel 17: Aflevering en risico

1

Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal Opdrachtnemer de aan de Opdrachtgever verkochte apparatuur (laten) afleveren op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.

2

In alle gevallen draagt de Opdrachtgever, na aflevering door of namens Opdrachtnemer bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

3

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

Artikel 18: Installatie

1

Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Opdrachtnemer de apparatuur installeren of laten installeren.

2

In alle gevallen zal de Opdrachtgever, voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.

3

De apparatuur wordt geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien de Opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 19: Garantie

1

De apparatuur wordt gedurende een periode van twaalf maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Opdrachtnemer voor zijn rekening naar zijn beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Opdrachtnemer. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan Opdrachtnemer is gewijzigd of wordt onderhouden.

2

Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

3

Indien de apparatuur door Opdrachtnemer van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

GEBRUIK VAN DATA

Opdrachtnemer verwerkt de (persoons)gegevens van haar klanten voorzover dat noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de gesloten overeenkomsten. Daarnaast worden de bedrijfsdata (inclusief persoonsgegevens) van klanten en derden (verder genoemd “de Data”), door of ten behoeve van Opdrachtnemer verwerkt in separate databases welke al of niet door Internet-applicaties benaderd en geraadpleegd kunnen worden door de leverancier van de data zelf of Opdrachtnemer (in de artikelen 20 en 21 aangeduid als de Database(s)). De in de artikelen 20 en 21 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op deze gegevensverwerking en de Databases.

Artikel 20: Privacy

1

De Data worden alleen opgenomen in een Database nadat de klant zelf hier toestemming voor heeft gegeven.

2

De personen die toegang krijgen tot de Data mogen de gegevens op geen andere manier gebruiken, dan het doel waarvoor ze verzameld zijn en zullen alle maatregelen nemen om de privacy van de leveranciers van gegevens en andere partijen te waarborgen, zoals wettelijk geregeld is in de wet bescherming persoongegevens, die sinds 1 september 2001 van kracht is.

3

Opdrachtnemer zal geen Data van een specifieke organisatie ter beschikking stellen aan derden, zonder de expliciete toestemming van de betreffende organisatie, behalve wanneer Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke verplichting.

4

Gegevens/resultaten van een specifieke organisatie zijn voor derden niet herkenbaar in de Databases aanwezig.

5

Bij beëindiging van de overeenkomst stelt Opdrachtnemer (desgewenst) de eigen Data aan de betrokken klant ter beschikking, waarbij Opdrachtnemer op verzoek de specifieke data van de betrokken klant uit de Databases zal verwijderen.

Artikel 21: Gebruik

1

De Data en de Databases mogen alleen gebruikt worden voor het zoeken en analyseren van deze Data t.b.v. een bedrijfsmatig gebruik.

2

Opdrachtnemer of de partij waarvan Opdrachtnemer de Data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de Data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.

3

Het is Opdrachtnemer noch de klant toegestaan de Data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden buiten het geregelde in de onderhavige artikelen 20 en 21.

4

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Opdrachtgevers niet gerechtigd zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, een hyperlink, een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de Databases en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.

5

Opdrachtnemer zal er naar beste vermogen voor waken dat de werking van het systeem door een derde wordt beïnvloed of aangepast, een derde zich toegang verschaft, of tracht het systeem anders dan op een normale manier te gebruiken. Enige poging zich op een onrechtmatige manier toegang te verschaffen tot het systeem, succesvol of niet, zal Opdrachtnemer opvatten als een (poging tot) een misdrijf en daarvan aangifte doen.

6

Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van Data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.

7

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door (al dan niet onrechtmatig) gebruik van de Data.

8

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel afwijkende of toekomstig aangepaste condities voor de inkoop van gegevens van derden.

9

Bij publicaties van informatie is bronvermelding verplicht, waarbij duidelijk wordt aangegeven of het overzicht is samengesteld door Opdrachtnemer (zoals in de kengetallenspiegel) of door de Opdrachtgever zelf met raadpleging van de Database.

Waar gaat t over